با پيشرفت روز افزون علوم و اطلاعات و نياز مبرم به ايجاد زير ساخت هايي برای برقراری ارتباط، بكار گيری تجهيزات الكترونيكی از سوی سازمان های دولتی و مراكز خصوصی بطور قابل ملاحظه ای رو به افزايش است.
با توجه به هزينه هاي گزاف و تاثيرات نامطلوب زيست محيطي اين تجهيزات،از جمله استفاده از انرژي های برگشت ناپذير و گرمايش فراوان اين تجهيزات كه در مجموع بر گرمای كره زمين افزوده و حيات جانداران را در اين زيست بوم مشترك به مخاطره می اندازد.از اين رو استفاده از راهكارهايی در جهت بهينه سازی مصرف انرژی و به حداقل رساندن هدر رفت انرژی و سرمايه، در مجموع افزايش راندمان در شبكه های كامپيوتری و مراكز داده را به همراه خواهد داشت.
شركت توسعه شبكه پاژ پس از كسب تجربيات فراوان در زمينه مشاوره، طراحي واجرای مراكز داده و شبكه های  كامپيوتری و با هدف ارتقاء به خدمات موجود و همگام بودن با سازمان های حامی محيط زيست می تواند تجربيات موجود دراين زمينه را درقالب مشاوره جهت بكار گيری هر چه بهتر از امكانات موجود، كاهش انرژی مصرفی و بهره گيری از تجهيزات فني دوست دار محيط زيست را با عنوان مراكز داده سبز (Green Data Center) و شبكه های كامپيوتری سبز در اختيار همكاران و سازمان های دولتی و مراكز خصوصی قرار دهد.