مشاوره و طراحی


  ـ مشاوره و طراحی بصورت رایگان دركليه پروژه های کوچک و متوسط شبكه مبتنی برتجهيزات پسیو و اكتيو 

  ـ عقد قراردادهای مشاوره ، طراحی و نظارت 

  ـ ارايه خدمات بازدید از محل و برگزاری جلسات توجیهی در اجرا و مدیریت پروژه و ارزیابی اقتصادی امکانات و موانع کاری

  ـ ارايه خدمات نظارتی در زمينه های اجرايی پروژه 

  ـ معماری و طراحی دياگرام ‏های غیرفعال شبكه‏ بر اساس استاندارد كابل كشی های  ساخت يافته(Structured Cabling) 

  ـ مشاوره ،طراحی و عقد قراردادهای امنیتی شبکه