0
مشهد، ایران
051-37604550

اجرا

شرکت توسعه شبکه پاژ
با سابقه درخشان در به انجام رسانیدن موفق عملیات متعدد و متنوع اجرایی در زمینه شبکه های کامپیوتری،
اتاق های سرور و مراکز داده 

قادر است تا اجرای تمامی پروژه های مبتنی بر زیر ساخت شبکه و مرکز داده را بر طبق آخرین استانداردهای روز این حوزه در هر نقطه از کشور یا کشورهای همسایه به انجام رساند. 

0+

‏(LAN (Copper

0+

فروش تجهیزات شبکه Passive, Active

0+

(‏LAN (Copper&Fiber Optic

0+

Data center