مشهد، ایران
051-37604550

مشاوره و طراحی

Pazh Network Development

شرح خدمات شركت توسعه شبكه پاژ

توسعه شبکه پاژ

مشاوره و طراحی كليه پروژه های شبكه های کامپیوتری و مراكز داده مبتنی بر تجهيزات پسيو و اكتيو

ارایه خدمات بازديد از محل و برگزاری جلسات توجيهی
در اجراء و مديريت پروژه
ارزيابی اقتصادی امكانات و موانع كاری

معماری و طراحی دياگرام های پسیو شبكه

Architecture and design of passive network diagrams

بر اساس استاندارد كابل كشی ساخت يافته
خدمات نظارتی در زمينه اجرای شبکه های کامپیوتری و مراکر داده - توسعه شبکه پاژ
ارایه خدمات نظارتی در زمينه های اجرايی پروژه
شبکه های کامپیوتری و مراکز داده

monitoring services

consulting, design, supervision and support contracts

عقد قراردادهای مشاوره، طراحی، نظارت و پشتیبانی

مشاوره، طراحی و عقد قراردادهای امنيتی شبكه

network security contracts