0
مشهد، ایران
051-37604550

مشاوره و طراحی

ـ مشاوره و طراحی در كليه پروژه های کوچک، متوسط و بزرگ شبكه و مراکز داده

ـ عقد قراردادهای مشاوره، طراحی، نظارت و پشتیبانی

ـ ارایه خدمات بازدید از محل و برگزاری جلسات توجیهی در اجرا و مدیریت پروژه و ارزیابی اقتصادی امکانات و موانع کاری

ـ ارايه خدمات نظارتی در زمينه های اجرايی پروژه 

  ـ معماری و طراحی دياگرام ‏های پسیو شبكه‏ مطابق با استاندارد كابل كشی ساخت يافته (Structured Cabling) 

  ـ مشاوره ،طراحی و عقد قراردادهای امنیتی شبکه