مشهد، ایران
051-37604550

مشاوره و طراحی

Pazh Network Development

شرح خدمات شركت توسعه شبكه پاژ

Consulting and Design Services

خدمات مشاوره و طراحی

مشاوره و طراحی كليه پروژه های شبكه های رایانه ای و مراكز داده مبتني بر تجهيزات پسيو و اكتيو

Networking & Data Center Solutions

ارایه خدمات بازديد از محل و برگزاری جلسات توجيهی
در اجراء و مديريت پروژه
ارزيابی اقتصادی امكانات و موانع كاری

معماری و طراحی دياگرام های پسیو شبكه

Architecture and design of passive network diagrams

بر اساس استاندارد كابل كشی ساخت يافته
(Structured Cabling)
ارایه خدمات نظارتی در زمينه های اجرايی پروژه
شبکه های کامپیوتری و مراکز داده

monitoring services

on all scale of networking projects

مشاوره و طراحی در كليه پروژه های کوچک، متوسط و بزرگ شبكه و مراکز داده

consulting, design, supervision and support contracts

عقد قراردادهای مشاوره، طراحی، نظارت و پشتیبانی

مشاوره، طراحی و عقد قراردادهای امنيتی شبكه

network security contracts