مشهد، ایران
051-37604550

مشتریان

جهت آشنايی بيشتر با مجموعه‏‏‏ توسعه شبكه پاژ در زمينه‏ اجرای شبكه‏ های ارتباطی، مختصری از رزومه‏ مشاوره‏/اجرايی اين شركت كه بعنوان مجری در پروژه های ذيل با مشتريان و همكاران محترم از سال 1385 تاکنون حضور داشته است به اطلاع می رساند

برخی از مشتریان

گزيده ای از پروژه های اجرای شبكه (Wireless&‏LAN (Copper&Fiber Optics